Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: 2070.0/ 28541 /2024 εγκύκλιο του Υ.Ν.Ε.Π με θέμα: Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ- Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία» οι επιβάτες – κάτοχοι οχημάτων, θα πρέπει να ενημερώνουν τον μεταφορέα για τον τύπο του οχήματος που πρόκειται να ταξιδέψει και ειδικότερα εάν πρόκειται για συμβατικό όχημα ή για AFVs. 

Στην περίπτωση οχήματος AFV, δηλαδή για α) αμιγώς ηλεκτρικό ή επαναφορτιζόμενο υβριδικό όχημα ή β) για όχημα που χρησιμοποιεί εναλλακτικό καύσιμο όπως υγραέριο ή φυσικό αέριο, ο οδηγός-κάτοχος οφείλει να τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1) Σε αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα, κατά την επιβίβαση στο πλοίο, το επίπεδο φόρτισης των συσσωρευτών δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 40% κατά την επιβίβαση στο πλοίο.

2)  Σε οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, όπως υγραέριο ή φυσικό αέριο, κατά την επιβίβαση στο πλοίο, θα πρέπει οι δεξαμενές να ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ καύσιμο άνω του 50% της χωρητικότητας της δεξαμενής 

3) Δε θα φορτώνονται AFVs στα πλοία, εφόσον αυτά έχουν βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας και στις δεξαμενές τους ή στους συσσωρευτές τους, στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί. Επίσης δεν θα πραγματοποιείται η φόρτωση στο πλοίο σε περίπτωση ζημίας με ασάφεια ως προς τη βλάβη ή μη του συσσωρευτή τους.

4) Η ευθύνη για τη διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημία στο σύστημα τροφοδοσίας, στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές του βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών και ο πλοιοκτήτης δύναται να το εξασφαλίσει με όποιο τρόπο αυτός ορίσει.

5) Οι επιβάτες – οδηγοί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα το πλήρωμα σε περίπτωση λήψης οποιασδήποτε ένδειξης συναγερμού από το όχημα τους.