Βοήθεια μετά το ταξίδι | Minoan Lines

Παράπονα / Βοήθεια μετά το ταξίδι

Κάθε επιβάτης που επιθυμεί να υποβάλει παράπονο στον Μεταφορέα σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1177/2010 και την Απόφαση Άρθρο 83/2019, μπορεί να το διαβιβάσει εντός δύο μηνών

από την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκε ή έπρεπε να είχε παρασχεθεί η υπηρεσία. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, ο Μεταφορέας πρέπει να ενημερώσει τον επιβάτη ότι το παράπονο

έχει γίνει δεκτό, απορρίφθηκε ή βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση. Ο χρόνος που απαιτείται για την οριστική απάντηση στο παράπονο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την παραλαβή του. Παράπονα

4 από 3

μπορεί να αποσταλεί στα ιταλικά ή/και ελληνικά ή/και αγγλικά:

– Με email στη διεύθυνση customer@grimaldi.napoli.it;

– Με πιστοποιημένο email στη διεύθυνση grimaldieuromed@legalmail.it  

– με απλή/συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Grimaldi Euromed SpA, Via Marchese Campodisola 13 – 80133 Napoli.

Ο ενάγων μπορεί να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο έντυπο με δυνατότητα λήψης από τον ιστότοπο του Μεταφορέα (για την Grimaldi Euromed S.p.A. στη διεύθυνση www.grimaldi-lines.com , για τη Minoan Lines S.A. στη διεύθυνση www.minoan.gr ) στο

την ενότητα Παραπόνων) ή στείλτε μια ανακοίνωση που περιέχει τουλάχιστον:

1. Τα στοιχεία ταυτότητας του χρήστη (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση), επισυνάπτοντας αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας και τα στοιχεία ταυτότητας οποιουδήποτε εκπροσώπου, μαζί με

πληρεξούσιος σε τέτοιες περιπτώσεις·

2. Τα στοιχεία αναγνώρισης του ταξιδιού (ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, προέλευση και προορισμός) και της σύμβασης μεταφοράς (κωδικός κράτησης ή αριθμός εισιτηρίου).

3. Περιγραφή της ασυνέπειας της υπηρεσίας σε σχέση με απαιτήσεις που ορίζονται από την ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία, από τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς ή,

Υπό ασφάλειες (Νάπολη-Κάλιαρι, Κάλιαρι-Νάπολη, Κάλιαρι-Παλέρμο, Παλέρμο-Κάλιαρι, Civitavecchia-Arbatax, Arbatax-Civitavecchia, Civitavecchia-Cagliari, CagliariCivitavecchia), σύμφωνα με τον Καταστατικό Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση μη απάντησης στην καταγγελία εντός των ανωτέρω όρων, όταν η καταγγελία έχει υποβληθεί στο σύνολό της και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, ή σε περίπτωση

η απάντηση που κρίνεται μη ικανοποιητική, ο επιβάτης μπορεί:

1. Αξιοποίηση της εξωδικαστικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών ενώπιον των φορέων που καλύπτονται από την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Μεταφορών με αρ. 21/2023;

2. Υποβάλετε δευτεροβάθμιο παράπονο στη Ρυθμιστική Αρχή Μεταφορών με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος απόκτησης παραπόνων (SiTe), προσβάσιμο από τον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Μεταφορών (www.autorita-trasporti.it ).

- Συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Αρχής, που θα αποσταλούν μαζί με την υποχρεωτική τεκμηρίωση μέσω επικυρωμένου email (στη διεύθυνση:

pec@pec.autorita-trasporti.it αποκλειστικά σε μορφή .pdf) ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στη Ρυθμιστική Αρχή Μεταφορών, Γραφείο Δικαιωμάτων Χρηστών στη διεύθυνση Via

Nizza 230 – 10126 Τορίνο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην απάντηση του Μεταφορέα στην αξίωση και ο λιμένας αναχώρησης βρίσκεται στην Ιταλία (ή στο λιμάνι προορισμού, εάν ο λιμένας αναχώρησης βρίσκεται σε χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή

Ένωση), ο επιβάτης θα δικαιούται αυτόματη αποζημίωση όπως προβλέπεται από το Μέτρο αρ. 5 του Ψηφίσματος της Ρυθμιστικής Αρχής Μεταφορών αριθ. 83/2019 διαθέσιμο στην Αρχή

ιστότοπος στη διεύθυνση: https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/07/All.-A-delibera-n.-83_2019.pdf