Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα στο άρθρο 18 παρ. 7, είναι πλέον υποχρεωτική η καταγραφή των στοιχείων των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να μεταφερθούν με πλοία, στο σύστημα κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων των επιβατών κάθε εταιρείας, στο ειδικό πεδίο καταγραφής των στοιχείων σήμανσης-ταυτοποίησης του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς.


Κατεβάστε εδώ τη σχετική δήλωση με τίτλο «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗ/ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του πλοίου, η ημερομηνία ταξιδιού, οι λιμένες αναχώρησης και άφιξης, τα στοιχεία του επιβάτη (ιδιοκτήτης / συνοδός ζώου) και ο αριθμός εισιτηρίου του, ο αριθμός σήμανσης, το είδος και ο αριθμός βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου του ζώου, το βάρος του ζώου και εάν έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.


Η συμπληρωμένη δήλωση πρέπει να παραδίδεται στον αρμόδιο οικονομικό αξιωματικό του πλοίου κατά την επιβίβαση.