6.1 Γενικά

 

 

6.1.1 Οι Μινωικές Γραμμές δύνανται κατά την διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιούν τους όρους και τους κανονισμούς του προγράμματος Minoan Lines Bonus Club μετά από έγκαιρη προειδοποίηση. 

 

6.1.2 Οι Μινωικές Γραμμές δύνανται κατά την διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιούν μετά από έγκαιρη προειδοποίηση τους κανόνες που διέπουν την συλλογή και την εξαργύρωση των πόντων, καθώς και τα προνόμια που προσφέρονται στο μέλος για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club.

 

6.2 Ακύρωση - Λήξη

 

6.2.1 Οι Μινωικές Γραμμές μπορούν να τερματίσουν το πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club μονομερώς, με προειδοποίηση έξι μηνών προς τα μέλη. Εντός των έξι μηνών μπορούν τα μέλη να εξαργυρώσουν τους πόντους που έχουν συλλέξει. Με το πέρας της περιόδου αυτής, όλα τα δικαιώματα όλων των μελών του προγράμματος θα εκλείψουν και οι πόντοι που έχουν μείνει στον λογαριασμό των μελών και δεν έχουν εξαργυρωθεί, θα χαθούν.

 

6.2.2 Σε περίπτωση μεταβολής της νομικής κατάστασης της εταιρίας λύσης με οποιοδήποτε τρόπο των Μινωικών Γραμμών, το πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club ακυρώνεται αυτόματα και ακυρώνονται και όλοι οι λογαριασμοί των μελών. Οι πόντοι που υπάρχουν στους λογαριασμούς των μελών θα ακυρωθούν επίσης.

 

6.2.3 Το μέλος μπορεί να τερματίσει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Με την λήξη της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, ακυρώνονται και οι πόντοι που υπάρχουν στο λογαριασμό του.

 

6.3 Ευθύνες - Διέπον Δίκαιο - Αρμόδια Δικαστήρια.

 

6.3.1. Οι Μινωικές Γραμμές δεν ευθύνονται για ζημίες που ενδεχομένως θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων προσώπων - μη προστηθέντων της εταιρείας, που μπορούν να έχουν σχέση με το Πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club.

 

6.3.2. Ζημίες που θα προκληθούν σε Μέλη ή σε τρίτα πρόσωπα που έχουν ως αιτία την παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων από τα Μέλη ή την μη έγγραφη ενημέρωση της εταιρείας από τα Μέλη για την αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων, σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν τις Μινωικές Γραμμές.

 

6.3.3. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί και κάθε διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει σε σχέση με αυτούς και εν γένει σε σχέση με τις Μινωικές Γραμμές και τα μέλη του προγράμματος, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

 

6.4 Επικοινωνία - Παράπονα

 

6.4.1 Για οποιαδήποτε απαίτηση ή παράπονο που αφορά στο πρόγραμμα και στην λειτουργία του, το μέλος θα πρέπει να απευθύνεται στο τμήμα Minoan Lines Bonus Club στο 2810 399850 , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή, 9:00 - 17:00.


6.5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

6.5.1. Οι Μινωικές Γραμμές επιθυμούν να διαβεβαιώσουν, ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς του Προγράμματος Minoan Lines Bonus Club, καταγράφονται σε ασφαλή βάση δεδομένων, διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας και δεν μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που διατάξεις νόμου το επιβάλλουν. 

 

6.5.2. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, θα τυγχάνουν επεξεργασίας στο σύνολό τους ή μερικά από τις Μινωικές Γραμμές κυρίως δε από το τμήμα marketing της εταιρείας, για στατιστικούς, οικονομικούς αλλά και λόγους που σχετίζονται με τη βελτίωση του προγράμματος Minoan Lines Bonus Club.

 

6.5.3. Τα μέλη του προγράμματος, έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2472/1997 όπως ισχύει.

 

6.5.4. Οι Μινωικές Γραμμές διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των παραπάνω όρων, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

6.5.5. Υποψήφιο μέλος που δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μην προχωρήσει στην εγγραφή του στο εν λόγω πρόγραμμα, θεωρούμενης, σε διαφορετική περίπτωση, της υπάρξεως συναινέσεως εκ μέρους του, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Minoan Lines Bonus Club.