Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της MINOAN LINES, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από οκτώ (8) μέλη, με τετραετή θητεία. 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, έχει ως εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ MINOAN LINES  
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Emanuele Grimaldi
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Χατζάκης
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Μανιαδάκης
Μέλος Δ.Σ. κ. Gianluca Grimaldi
Μέλος Δ.Σ. κ. Diego Pacella
Μέλος Δ.Σ. κ. Paul Kyprianou
Μέλος Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης
Μέλος Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου

 

Από το Γραφείο Τύπου
της ΜΙΝΟΑΝ LINES
Ηράκλειο, 21 Ιουνίου 2013