Oδηγίες στις Γραμμές Εσωτερικού

Σχετικές διατάξεις για τη μεταφορά επιβατών μέσω ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Διάρκεια ισχύς από 17 Ιανουαρίου 2022  έως 24 Ιανουαρίου 2022 (ΦΕΚ 67/Β/14.1.2022​)​ 

Για το χρονικό διάστημα από 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00, αναφορικά με τα ταξίδια επιβατών με πλοίο προβλέπεται ότι:

Για το ταξίδι απαιτείται οι επιβάτες να είναι : 

 • πλήρως εμβολιασμένοι : πιστοποιητικό εμβολιασμού*
 • ή να διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης ως νοσήσαντες**
 • εάν δεν είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες απαιτείται PCR ή Rapid Test ***
 • επιβίβαση επιβατών  από 4-17 ετών, εναλλακτικά μπορούν να προσκομίζουν self test ****
 • Ακολουθεί ανάλυση οδηγιών:

  * Πλήρως εμβολιασμένοι  

  Όπου στην παρούσα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας  https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19  ή,  εφόσον  πρόκειται  αλλοδαπό,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  υπό  στοιχεία  Δ1α/ΓΠ.οικ.745/7.1.2022  (Β’  25) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

  Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

  α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του  κατόχου  και

  β) όσοι  έχουν  ολοκληρώσει  προ  τουλάχιστον  δεκατεσσάρων  (14)  ημερών  τον εμβολιασμό  για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19  και  επιδεικνύουν  βεβαίωση  πλήρους  κάλυψης  –  ανάρρωσης  και  εμβολιασμού  με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από  τη  χορήγηση  της  δεύτερης  δόσης  ή,  στην  περίπτωση  μονοδοσικών  εμβολίων,  από  τη χορήγηση  της  μοναδικής  δόσης,  πλήρως  εμβολιασμένοι  θεωρούνται  όσοι  έχουν  λάβει  και  την αναμνηστική  δόση.

  Σημείωση: Από  την  1η.2.2022,  και  χωρίς  τον  ηλικιακό  περιορισμό  του  προηγούμενου εδαφίου, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την  αναμνηστική  δόση. 

  Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

 • **Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται μόνο κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 17.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

  Σημειώνεται  ότι  ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από: α) δημόσια  αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια  αναφοράς  δημόσια η ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται  στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. 

 

 • ***Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει  να  έχει  διενεργηθεί  με  τη  λήψη  στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε  γεγονότος  για  το  οποίο  χρειάζεται  η επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

 

 • ****Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr, είτε μέσω της ηλεκτρονικής σχολικής κάρτας για COVID-19. Στη δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετράωρου των ανήλικων, σύμφωνα με την παρ. 3, προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την επίδειξη της δήλωσης.

Οι ανωτέρω διαγνωστικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α' 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δαπάνη των επιβατών, και αποδεικνύονται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης έγχαρτα ή ηλεκτρονικά. Ειδικώς η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια των ταξιδιών από κλιμάκια του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονται στα λιμάνια αλλά και στα πλοία ενώ σε περίπτωση μη τήρησης αυτών επιβάλλονται πρόστιμα.
Παρακαλούμε για την υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Επίσης, είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσέλευση στο λιμάνι αναχώρησης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση στο πλοίο.

 • Πολιτική Έκδοσης Πιστωτικού Σημειώματος:

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020, ισχύουν τα εξής:

Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος (OPEN tickets) ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής μεταφορέας) και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες και το πιστωτικό σημείωμα(OPEN ticket) δεν έχει χρησιμοποιηθεί."

Για τα εισιτήρια γραμμών εσωτερικού που εκδίδονται από 01/07/2020 και μετά ισχύει η κανονική ακυρωτική πολιτική της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ακυρώσει το ταξίδι του, έχει 2 επιλογές:

 • Μετατροπή του εισιτηρίου σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας (open ticket) 
 •  Ακύρωση του εισιτηρίου με χρέωση ακυρωτικών, σύμφωνα με τους  όρους ακυρωτικής πολιτικής

Επιπλέον Πληροφορίες:

 • Συστήνουμε στους κ.κ. επιβάτες και τους συνεργάτες μας κατά την έκδοση των εισιτηρίων ή των φορτωτικών, να περιορίσουν τη χρήση μετρητών και να προτιμούν τη μέθοδο της ανέπαφης συναλλαγής, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες.
 • Συστήνουμε ακόμα, να αποφεύγεται η φυσική επαφή με το προσωπικό των λιμενικών γραφείων ή των πλοίων κατά τη διάρκεια του check-in.
 • Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων και των οδηγιών των αρμόδιων φορέων για μη συνωστισμό, παρακαλούμε τους κ.κ. επιβάτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να βρίσκονται την ημέρα του ταξιδιού τους, τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας, εάν χρειάζονται κάποια αλλαγή ή δεν έχουν εκδώσει τα εισιτήριά τους( Στο λιμάνι του Ηρακλείου, μία ώρα πριν από την αναχώρηση)

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.