Όροι Συμμετοχής | Minoan Lines

Όροι Συμμετοχής

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17, (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «The Golden Ticket» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με συγκέντρωση των έγκυρων συμμετοχών στο Instagram του Διοργανωτή.


Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού συνεργάζεται με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ» (Λυσικράτους 11Α, Καλλιθέα) (στο εξής η «Aνάδοχος»).


2. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»).


3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Διοργανωτή ή σε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση,

(β) είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Αναδόχου

(γ) είναι συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού ή σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α), (β), καθώς και όσοι έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα.

(δ) στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.


Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.


O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από την κλήρωση, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πρόσωπα που, κατά την άποψη του είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με την συμμετοχή τους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και ούτω καθεξής.


4. Δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων 2 και 3, συμμετάσχουν στην διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, στο άρθρο 6. Η συμμετοχή σε αυτό το Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για μόνη τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.


5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 20/12/2022 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως 03/01/2023 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.


6. Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα πρέπει κάθε συμμετέχων να ολοκληρώνει τη διαδικασία που περιγράφεται στην ανάρτηση στο Instagram, να ακολουθήσει τον επίσημο λογαριασμό του Διοργανωτή -Minoan Lines -, να αφήσει σχόλιο με τον αριθμό του δώρου που κρύβει το χρυσό εισιτήριο, καθώς επίσης να κάνει mention 2 φίλες/ους του. Με την πραγματοποίηση των παραπάνω ενεργειών ολοκληρώνεται η διαδικασία της υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στο διαγωνισμό παραπάνω από μια φορά.


7. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές, συμμετέχουν στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 04/01/2023 στα γραφεία του Αναδόχου, Λυσικράτους 11Α, Καλλιθέα. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης την προαναφερόμενη ημέρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να την αλλάξει με προηγούμενη ανακοίνωσή του στην σελίδα https://www.facebook.com/MinoanLines.gr στο Facebook και στην ιστοσελίδα του, καθώς επίσης και στο Instagram. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.


8. Από την κλήρωση θα προκύψουν 2 νικητές. Τα Δώρα έχουν ως εξής:

● 2 νικητές που θα κερδίσουν από ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα στις Γραμμές Πειραιά – Χανιά ή Πειραιά Ηράκλειο.

● Περίοδος ισχύος voucher 1 έτος.

● Εξαιρούνται οι παρακάτω περίοδοι:

Ιούλιος – Αύγουστος, Χριστούγεννα (+/- 10 μέρες) και Πάσχα (+/- 10 μέρες).

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/MinoanLines.gr) και σε story στο Instagram του Διοργανωτή. Επιπλέον οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος στο προσωπικό τους προφίλ στο Instagram. Θα πρέπει να απαντήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Διοργανωτή εντός 10 πλήρων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης τους αποστέλλοντας τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του δεύτερου ατόμου, καθώς και επιβεβαίωσή τους περί αποδοχής ή μη του ανωτέρου δώρου. Οι νικητές που δεν θα απαντήσουν δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους εντός 10 ημερών, χάνουν αυτομάτως το δώρο τους.


9. Για κάθε νικητή που έχει αποδεχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπως περιγράφονται στην παράγραφο 8), θα είναι με ισχύ για έναν χρόνο, χωρίς δυνατότητα παράτασης, χωρίς περιορισμούς, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στις ημερομηνίες που επιθυμεί να ταξιδέψει ο νικητής. O κάθε νικητής αποδέχεται ότι για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας (ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας). Το δώρο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτα άτομα από τους νικητές και το δεύτερο άτομο δεν μπορεί να ταξιδέψει χωριστά από τον νικητή. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα έξοδα για την παραλαβή ή/και απόλαυση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο νικητής δεν πραγματοποιήσει το ταξίδι για λόγους που αφορούν την μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, μετά την απονομή του Δώρου στον νικητή, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του/των νικητή/ων ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή εξ αφορμής των απονεμηθέντων Δώρων.


10. Με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω. Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο Νικητής όπου αυτό απαιτείται αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου. Επίσης, ο Διοργανωτής δηλώνει και αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που ο ίδιος (ο Νικητής) υποβάλλει προκειμένου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό με σκοπό την με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κτλ) προβολή του Διαγωνισμού. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν σε εκπρόσωπο του Διοργανωτή.


11. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του όρου 3 και (γ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ανωτέρω στοιχεία. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Η σχετική απόφαση του Διοργανωτή είναι οριστική και μη αμφισβητήσιμη. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή άλλης διαδικασίας κατά του Διοργανωτή από τρίτους, λόγω παράβασης εκ μέρους του συμμετέχοντος οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτου. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ή την κείμενη νομοθεσία, ισχύοντες κανονισμούς, κώδικες, κανόνες κλπ.


12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες όπου απαιτείται αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.


13. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο internet@minoan.gr


14. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.