Δρομολόγια στις Γραμμές Κρήτης / Πολιτική αλλαγής εισιτηρίων

Σχετικές διατάξεις για τη μεταφορά επιβατών μέσω ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
Διάρκεια ισχύς εως 08 Μαρτίου 2021 (Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση No. Δ1α/ΓΠ.οικ. 12639 (ΦΕΚ 793/Β/27-2-2021)​ Πατήστε εδώ

-Πληρότητα

Πληρότητα σε πλοία 50% ή 55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες (συμμόρφωση προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

 

-Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, λαντζών και θαλασσίων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντιστρόφως, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών προς τον σκοπό μεταφοράς επιβατών δια θαλάσσης για τους λόγους των περ. α), γ), στ), ζ), ι), ια) και ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3.

-Κατά συνέπεια  οι μετακινήσεις  επιβατών με πλοία επιτρέπεται μόνο για τους παρακάτω λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).

γ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

δ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.

ζ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

στ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας 

*Όσον αφορά τους φοιτητές, μετακίνηση προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης οικιών των φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία των σπουδών τους, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) ο πολίτης πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης.

Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Σε κάθε περίπτωση η βεβαίωση κίνησης μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα   https://forma.gov.gr   και να συμπληρώνεται από τον πολίτη. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης είναι πάγια.

Για τις περ. β,γ,δ, και ε  η ανωτερω βεβαίωση, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β).

Για την περ. ζ, όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση εγγράφου από το εργοδότη απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής.

Για την περίπτωση στ απαιτείται η επίδειξη  της σχετικής δήλωσης βεβαίωσης κατοικίας από την ΑΑΔΕ που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis ,  ή  αντίγραφο  της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. 

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ξεκινήσει εκτεταμένο πρόγραμμα συστηματικών ελέγχων από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, με στόχο τόσο την προστασία της υγείας των κατοίκων των νησιών όσο και των επιβατών και των πληρωμάτων των πλοίων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια των ταξιδιών από κλιμάκια του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονται στα πλοία της ακτοπλοΐας και επιβάλλονται πρόστιμα και στους επιβάτες και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Παρακαλούμε για την υποχρεωτική χρήση της μάσκας και την παράδοση του συμπληρωμένου ειδικού έντυπου – ερωτηματολόγιο δήλωση υγείας στον Οικονομικό Αξιωματικό του πλοίου μαζί με το εισιτήριο πριν την επιβίβαση.  

Επίσης, είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσέλευση στο λιμάνι αναχώρησης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση στο πλοίο.

Ρυθμίσεις για την ομαλή κίνηση των επιβατών ακτοπλοῒας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας

Οι επιβάτες Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια της Ελλάδας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας από 21:00 έως και 05:00, δύνανται να τους χορηγείται απο τον πλοίαρχο του πλοίου οι σχετικές βεβαιώσεις προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν κατά τις ως άνω ώρες.

  • Έντυπο Ερωτηματολόγιο Κατάστασης Υγείας πριν από την Επιβίβαση

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, συστήνεται οι κ. επιβάτες να έχουν συμπληρώσει έγκαιρα το ειδικό ερωτηματολόγιο κατάστασης υγείας, το οποίο διατηρείται από την εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποκλειστικά για την τήρηση και την προστασία της δημόσιας υγείας. Το έντυπο διατίθεται από τα πρακτορεία μας και το δίκτυο των συνεργατών μας. Μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ

  • Πολιτική Έκδοσης Πιστωτικού Σημειώματος:

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020, ισχύουν τα εξής:

Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος (OPEN tickets) ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής μεταφορέας) και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες και το πιστωτικό σημείωμα(OPEN ticket) δεν έχει χρησιμοποιηθεί."

Για τα εισιτήρια γραμμών εσωτερικού που εκδίδονται από 07/07/2020 και μετά ισχύει η κανονική ακυρωτική πολιτική της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ακυρώσει το ταξίδι του, έχει 2 επιλογές:

  • Μετατροπή του εισιτηρίου σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας (open ticket) 
  •  Ακύρωση του εισιτηρίου με χρέωση ακυρωτικών, σύμφωνα με τους  όρους ακυρωτικής πολιτικής

    Επιπλέον Πληροφορίες:

  • Συστήνουμε στους κ.κ. επιβάτες και τους συνεργάτες μας κατά την έκδοση των εισιτηρίων ή των φορτωτικών, να περιορίσουν τη χρήση μετρητών και να προτιμούν τη μέθοδο της ανέπαφης συναλλαγής, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες.
  • Συστήνουμε ακόμα, να αποφεύγεται η φυσική επαφή με το προσωπικό των λιμενικών γραφείων ή των πλοίων κατά τη διάρκεια του check-in.
  • Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων και των οδηγιών των αρμόδιων φορέων για μη συνωστισμό, παρακαλούμε τους κ.κ. επιβάτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να βρίσκονται την ημέρα του ταξιδιού τους, τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας, εάν χρειάζονται κάποια αλλαγή ή δεν έχουν εκδώσει τα εισιτήριά τους( Στο λιμάνι του Ηρακλείου, μία ώρα πριν από την αναχώρηση )

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.