Δρομολόγια στις γραμμές της Αδριατικής / Πολιτική αλλαγής εισιτηρίων

Στα πλαίσια των κυβερνητικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, διεκόπη η επιβίβαση και η μετακίνηση επιβατών και ιδιωτικών οχημάτων στα πλοία των γραμμών της Αδριατικής (από/προς Ιταλία). Εξαιρείται η διακίνηση των φορτηγών οχημάτων. Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ από 15/03/2020 και ώρα 15:00, με διάρκεια έως 30/06/2020 .

Από 01/07/2020 η Ελληνική Κυβέρνηση επιτρέπει την είσοδο στην χώρα σε όσους επιβάτες έχουν συμπληρώσει το παρακάτω έντυπο τουλάχιστον 24 ώρες πριν επισκεφθούν την Ελλάδα. περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Coronavirus. Είσοδος στην Ιταλία από την Ελλάδα,δεν κρίνεται απαραίτητο το τεστ για τον Covid-19.  

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/12/2020

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε

1. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Χώρα  όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια.

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 της παρούσας δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν ,συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34116 Τεύχος B’ 3363/11.08.2020 αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.

3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία, Γεωργία, Καναδάς, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο εφαρμοζομένης αναλόγως της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής (Β’ 2602), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44071/11.7.2020 (Β’  2796)  και  Δ1α/Γ.Π.οικ.44823/14.7.2020  (Β’  2866) όμοιες κοινές αποφάσεις των ιδίων επίσης Υπουργών, αναφορικά  με  τον  δειγματοληπτικό  εργαστηριακό έλεγχο και τον προσωρινό περιορισμό των εισερχομένων από την αλλοδαπή. Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα. Ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50682/10.8.2020 (Β’ 3362) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

4. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν στα  σημεία  εισόδου  στη  Χώρα  την  άδεια  άσκησης επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη Χώρα συνέχεται με την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοικατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ε) προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit), ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας.

5. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα και  υποβάλλονται  σε  εργαστηριακό  ιατρικό  έλεγχο, εφαρμοζομένης  αναλόγως  της  υπό  στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2602), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44071/11.7.2020 (Β’ 2796) και Δ1α/Γ.Π.οικ.44823/14.7.2020 (Β’ 2866) κοινές αποφάσεις των ιδίων επίσης Υπουργών.

6. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και 31.12.2020.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Τα εισιτήρια για τις Γραμμές Αδριατικής (Αγκώνα/Βενετία) για αναχωρήσεις έως 30/06/2020 μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (open) με χρονική ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία ταξιδιού. Για την περίπτωση που αυτά περιλαμβάνουν την προσφορά του Early Booking, οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα της προσφοράς (20% έκπτωση) όταν επανέλθουν για να δηλώσουν τις νέες ημερομηνίες ταξιδιού, χωρίς να τους ζητηθεί διαφορά ναύλου (εκτός εάν επιθυμούν ανώτερη κατηγορία ή οι νέες ημερομηνίες ταξιδίου εμπίπτουν σε διαφορετική εποχικότητα από αυτήν που είχαν προγραμματίσει αρχικά το ταξίδι τους και οι ναύλοι των εισιτηρίων διαφοροποιούνται (π.χ. από χαμηλή σε μεσαία, από μεσαία σε υψηλή περίοδο). Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε τους κ.κ. επιβάτες να απευθύνονται στα πρακτορεία ή λιμενικά γραφεία της Minoan Lines, στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή στα σημεία πώλησης από όπου εκδόθηκαν τα εισιτήριά τους (ηλεκτρονικές σελίδες πώλησης).

Επίσης, ενημερώνουμε τους συνεργάτες των μεταφορικών εταιρειών για τη γραμμή της Αδριατικής ότι:

  • Σε ότι αφορά την κατανομή των οδηγών φορτηγών οχημάτων σε καμπίνες, έχουμε μεριμνήσει για προληπτικούς λόγους, τη φιλοξενία ενός και μόνο οδηγού ανά καμπίνα σε κάθε του μετακίνηση στα δρομολόγια των γραμμών της Αδριατικής, μετά την εφαρμογή της παραπάνω κυβερνητικής οδηγίας. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη απαγόρευση στη διακίνηση επιβατών, προβλέπεται ότι το παραπάνω προληπτικό μέτρο θα εφαρμόζεται επαρκώς.
  • Οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων πρέπει να συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα, στην οποία βεβαιώνουν ότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να τους επιτραπεί η επιβίβαση τους στο πλοίο.
  • Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός φορτηγού οχήματος παρουσιάσει συμπτώματα που μπορούν να αποδοθούν στον κορονοϊό COVID-19, δεν θα πρέπει να ταξιδέψει. Ενώ αν τα συμπτώματα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του πλου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους αξιωματικούς και τα μέλη του πληρώματος σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού και την απομόνωση του ατόμου σε ειδικό χώρο στο πλοίο, όπως ορίζουν οι αρμόδιες αρχές και νομικές διατάξεις.
  • Οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων, θα πρέπει να αποφεύγουν, κατά το δυνατόν, πληρωμές σε μετρητά ή κάρτα (εξαιρουμένης της ανέπαφης) και να αποφεύγουν τη φυσική επαφή κατά την παράδοση ταξιδιωτικών εγγράφων στο προσωπικό για το check-in.

     

     

GRIMALDI LINES
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Ισχύει έως τις 31/12/2020

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας καθώς και ένα ήρεμο και ασφαλές ταξίδι για όλους τους επιβάτες, η Εταιρεία:

- θα παρέχει σε όλους τους επιβάτες ένα συμπληρωματικό σετ εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την επιβίβαση, συμπεριλαμβανομένων γαντιών και μάσκας, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σκάφος,
- θα λαμβάνει μετρήσεις θερμοκρασίας πριν επιτρέψει την επιβίβαση των επιβατών. Δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση σε άτομα με θερμοκρασία άνω των 37,5 °C.
- θα μεριμνήσει ώστε όλοι οι επιβάτες να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση κατά την επιβίβασή τους, βεβαιώνοντας ότι δεν έχουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά που προκαλούνται από τον κορονοϊό και ότι δεν έχουν έρθει σε επαφή με άτομα τα οποία έχουν βρεθεί θετικά στον ιό ή για τα οποία υπάρχει σχετική υποψία,
- θα διασφαλίσει ότι ο/η γιατρός του πλοίου θα είναι παρών/-ούσα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιβατών στο πλοίο,
- έχει προβλέψει για την αποκλειστική χρήση των καμπινών (μόνο από άτομα στην ίδια οικογενειακή μονάδα),
- έχει εισαγάγει συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την προσεκτική απολύμανση των καμπινών και των λοιπών χώρων επί του σκάφους,
- έχει εισαγάγει συγκεκριμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού του πλοίου,
- έχει μεριμνήσει για την παροχή εργαλείων και εκπαίδευσης στα πληρώματά της με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης,
- έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των πληρωμάτων της για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας στους επιβάτες και τη συμμόρφωση με τα μέτρα πρόληψης, περιορισμού και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

CHECK-IN ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
Προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων προς τήρηση των μέτρων ασφαλούς κοινωνικής αποστασιοποίησης, οι επιβάτες οφείλουν να κάνουν check-in εγκαίρως εάν επιθυμούν να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ελέγχου και επιβίβασης. Θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν το check-in φορώντας μάσκες (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών ηλικίας 6 ετών και άνω).
Η Εταιρεία έχει προετοιμάσει ένα συμπληρωματικό σετ (μάσκες, γάντια) για όλους τους επιβάτες που δεν διαθέτουν οι ίδιοι τα ανωτέρω εργαλεία προστασίας.
Σχετικά με όσους ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους, είναι προτιμητέο να κάνουν check-in ενώ παραμένουν εντός του οχήματος. Θα λάβουν από τον/την υπεύθυνο/-η ελέγχου (έλεγχος εγγράφων και εισιτηρίων) ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό της καμπίνας τους και άλλο ένα για να κολλήσουν στο αυτοκίνητό τους, το οποίο ο/η οδηγός θα σταθμεύσει στο γκαράζ.
Οι επιβάτες δεν χρειάζεται να επισκεφτούν το γραφείο εισιτηρίων εκτός και αν επιθυμούν να προχωρήσουν σε αλλαγές ή προσθήκες στο εισιτήριό τους.
Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το γρήγορο check-in θα φοράει ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και μάσκες, περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επαφή με τα έγγραφα των επιβατών.
Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να φέρουν μία συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση κατά την επιβίβαση, η οποία θα τους παρέχεται από την Εταιρεία. Πριν την επιβίβαση, όλοι οι επιβάτες θα περάσουν από έλεγχο θερμοκρασίας. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους/-ες ελεγχθούν με θερμοκρασία άνω των 37,5 °C.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Προκειμένου να επιταχυνθεί η επιβίβαση – η οποία πραγματοποιείται αυστηρώς σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλούς κοινωνικής αποστασιοποίησης και φορώντας μάσκα – όλες οι πληροφορίες οι οποίες χρειάζεται να αποσταλούν από την Εταιρεία στον/-ην επιβάτη και αντίστροφα πριν την αναχώρηση ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι καμπίνες εκχωρούνται εκ των προτέρων.
Θα υπενθυμίζεται συχνά στους επιβάτες να συμμορφώνονται με τους κανόνες συμπεριφοράς και κοινωνικής αποστασιοποίησης μέσω της χρήσης δημόσιων ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων που θα έχουν αναρτηθεί στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου και σημειωμάτων στις καμπίνες.
Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σεβασμός στην ασφαλή κοινωνική αποστασιοποίηση με την τήρηση απόστασης τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των επιβατών στους διαδρόμους, την υποδοχή και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα, θα τοποθετηθούν διαχωριστικά (Tendiflex) και πινακίδες. Όλο το προσωπικό υποδοχής επί του πλοίου θα φοράει ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και μάσκες. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί συσκευές αντισηψίας χεριών με τζελ σε διάφορα σημεία του πλοίου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Όλοι οι χώροι του πλοίου, είτε δημόσιοι είτε προς ιδιωτική χρήση, θα υπόκεινται σε τακτική απολύμανση, ειδικά κατά βακτηρίων και ιών. Οι σχετικές διαδικασίες θα εκτελούνται από χειριστές εξοπλισμένους με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως γάντια και μάσκες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Η πρόσβαση και η χρήση των τραπεζιών σε εστιατόρια και μπαρ θα περιοριστεί για την αποφυγή των συγκεντρώσεων και τη διασφάλιση της τήρησης της ασφαλούς κοινωνικής απόστασης τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ πελατών, εκτός από περιπτώσεις οικογενειών ή συγγενών. Το πλήρωμα του πλοίου θα φροντίσει ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση ατόμων σε ομάδες.
Οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών τροφοδοσίας θα είναι ανάλογες με τον αριθμό των επιβατών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Η Υπηρεσίες Δωματίου έχουν βελτιωθεί και επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες τροφίμων του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα εξωτερικά καταστρώματα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά και η κατανάλωση γευμάτων.
Το προσωπικό της κουζίνας και της εξυπηρέτησης πελατών στους χώρους αυτοεξυπηρέτησης (self service), καθώς και τα άτομα που εξυπηρετούν τα τραπέζια, θα φορούν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και μάσκες, και θα απολυμαίνουν τακτικά τις επιφάνειες.
Για την αγορά επιπλέον υπηρεσιών επί του σκάφους, ενθαρρύνεται η χρήση ανέπαφων πιστωτικών καρτών για την ελαχιστοποίηση των επαφών και της κυκλοφορίας χρημάτων.

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙΒΑΤΏΝ
Η αποβίβαση και η έξοδος των επιβατών θα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωσή τους σε πολυπληθείς ομάδες και να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την ασφαλή κοινωνική αποστασιοποίηση. Το προσωπικό του σκάφους θα είναι παρόν για να βοηθήσει στη ρύθμιση της ροής των επιβατών.

ΠΛΗΡΩΜΑ
Η εταιρεία έχει εισαγάγει νέα πρωτόκολλα για την παρακολούθηση της υγείας του πληρώματος του πλοίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν κίνδυνοι που μπορεί να απειλήσουν την υγεία τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού. Το πλήρωμά μας θα συμμορφωθεί με την ασφαλή κοινωνική αποστασιοποίηση, την υποχρέωση να φορά μάσκες και γάντια μιας χρήσης και τη χρησιμοποιήση αντισηπτικών τζελ, και θα ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής.

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.