Δρομολόγια στις γραμμές της Αδριατικής / Πολιτική αλλαγής εισιτηρίων

Στα πλαίσια των κυβερνητικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, από 01/07/2020 η Ελληνική Κυβέρνηση επιτρέπει την είσοδο στην χώρα σε όσους επιβάτες έχουν συμπληρώσει το παρακάτω έντυπο τουλάχιστον 24 ώρες πριν επισκεφθούν την Ελλάδα. περισσότερες πληροφορίες https://travel.gov.gr/#/ 

Σύμφωνα με την με αριθμό  Δ1α/ΓΠ.οικ. 4534/21-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 174/B/21-1-2021) έως και τις  8-02-2021, προβλέπονται τα παρακάτω αναφορικά με τις θαλάσσιες συνδέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες:

Επιβάτες προς Ελλάδα

1)Απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη xώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα

με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.

2) Δεν απαιτείται Covid-19 Test για ταξίδια προς Ελλάδα.

3) Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη xώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη xώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Eπικράτεια.

4) Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.

5) Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σιγκαπούρη και Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι εισέρχονται στη xώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον η είσοδος στη xώρα δεν περιορίζεται ή αναστέλλεται από τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας και εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου εβδόμου. Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα.

6) Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν στα σημεία εισόδου στη xώρα την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη xώρα συνέχεται με την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, β) επί

μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ε) προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit), ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας.

7) Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα και υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου εβδόμου.

8) Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση του παρόντος έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη xώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, τηρουμένων πάντως των λοιπών διατάξεων της παρούσας.

9) Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της φόρμας της παρ. 1 στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.  Εφόσον δεν

προβλέπεται διαφορετικά, κατά την άφιξή τους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική

Επικράτεια.

10) Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ. 2 υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο  χρονικό  διάστημα,  οπότε  ο  προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα.

11) Τα πρόσωπα της παρ. 2 υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό COVID-19.

12) Ειδικώς τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα της παρ. 1, για επτά (7) ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων μέτρων του προσωρινού κατ’ οίκον περιορισμού της παρ. 4 του παρόντος, καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 εφαρμόζεται αναλόγως.

13) Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη xώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

14) Οι επιβάτες Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια της Ελλάδας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας από 21:00 έως και 05:00, δύνανται να μεταβαίνουν μετά την άφιξη των πλοίων στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για την χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν κατά τις ως άνω ώρες

 

Επιβάτες προς Ιταλία

Σύμφωνα με το νέο πρωθυπουργικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2020 προβλέπεται ότι για την περίοδο από 10 έως 20 Δεκεμβρίου και από 7 έως 15 Ιανουαρίου, για την είσοδο στην Ιταλία από την Ελλάδα, εκτός από τη συνήθη υποχρέωση ολοκλήρωσης της αυτοπιστοποίησης, απαιτείται ένα αρνητικό πιστοποιητικό με μοριακό ή αντιγονικό στυλεό, το οποίο πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την άφιξη.

Η δοκιμή PCR δεν είναι απαραίτητη για τους επιβάτες διέλευσης, ειδικότερα:

α) όποιος εισέρχεται στην Ιταλία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ώρες για αποδεδειγμένες ανάγκες εργασίας, υγείας ή απόλυτης ανάγκης και

β) όποιος διέρχεται, με ιδιωτικό όχημα, στην ιταλική επικράτεια για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 36 ώρες

Εκτός αυτού, οποιοσδήποτε εισέρχεται στην Ιταλία, μεταξύ 21 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουαρίου, που έρχεται από την Ελλάδα για λόγους διαφορετικούς από αυτούς: α) ανάγκες εργασίας, β) απολύτως  επείγων χαρακτήρας, γ) ανάγκες υγείας, δ) ανάγκες σπουδών, ε) επιστροφή στην οικία ή τόπο διαμονής απαιτείται να συμμορφωθεί με μια περίοδο επιτήρησης της υγείας και την εμπιστευτική απομόνωση των δεκατεσσάρων ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες   https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/03/coronavirus-rientro-in-italia-dall.htm

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η απαίτηση καραντίνας, υπό ιατρική επίβλεψη, δεν ισχύει για τα ακόλουθα άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του Covid-19 και ότι δεν επισκέφτηκαν ή διέμεναν σε καμία από τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα Γ (για μη βασικούς λόγους), μεταξύ 21 Δεκεμβρίου 2020 και 6 Ιανουαρίου 2021:

· Μέλη του πληρώματος μεταφοράς ·

· Εργαζόμενοι μεταφοράς

Σημείωση: τα μέλη του πληρώματος μεταφορών και οι εργαζόμενοι εμπορευματικών μεταφορών που ταξιδεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, να κάνουν test μοριακού ή αντιγονικού επιχρίσματος κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο ή το λιμάνι προορισμού ή την ιταλική διέλευση των συνόρων ή, εναλλακτικά, εντός 48 ωρών από την ώρα που εισέρχονται στην Ιταλία, στην αρμόδια τοπική υγειονομική αρχή.

· Άτομα που εισέρχονται στη χώρα για λόγους εργασίας που ρυθμίζονται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, εγκεκριμένα από την αρμόδια υγειονομική αρχή ·

· Άτομα που εισέρχονται στη χώρα για λόγους που δεν μπορούν να αναβληθούν, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας και της υποχρέωσης να παρουσιάσουν στον μεταφορέα ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ελέγχου, αρνητικό αποτέλεσμος test εντός 48 ωρών πριν από την είσοδο στην Ιταλία ·

· Όποιος (ανεξαρτήτως ιθαγένειας) εισέλθει στην Ιταλία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ώρες για αποδεδειγμένη εργασία, λόγους υγείας ή απολύτως ουσιώδεις λόγους, με την υποχρέωση να εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα στο τέλος της εν λόγω περιόδου ή, εάν δεν μπορεί να το κάνει έτσι, θα τεθεί σε καραντίνα υπό ιατρική επίβλεψη.

· Όποιος (ανεξαρτήτως εθνικότητας) ταξιδεύει μέσω της χώρας, με ιδιωτικά μέσα, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 36 ώρες, με την υποχρέωση να εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα στο τέλος της εν λόγω περιόδου ή, εάν δεν μπορεί να το πράξει , να τεθεί σε καραντίνα υπό ιατρική επίβλεψη ·

· Πολίτες και κάτοικοι των χωρών και περιοχών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους Α, Β, Γ και Δ που εισέρχονται στην Ιταλία για αποδεδειγμένους λόγους εργασίας ·

· Υγειονομικό προσωπικό που εισέρχεται στην Ιταλία για να ασκήσει επάγγελμα υγειονομικής περίθαλψης, επίσης σε προσωρινή βάση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος 18/2020 ·

· Διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα για αποδεδειγμένους λόγους εργασίας και επιστρέφουν στο σπίτι ή στον τόπο κατοικίας τους ·

· Υπάλληλοι εταιρειών  με έδρα ή υποκαταστήματα στην Ιταλία που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για αποδεδειγμένους λόγους εργασίας για όχι περισσότερο από 120 ώρες ·

· Αξιωματούχοι και άλλοι υπάλληλοι, ωστόσο, ορισμένοι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, διπλωματικών υπαλλήλων, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικών αποστολών, προξενικών υπαλλήλων και προσωπικού, και μελών των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ·

· Μαθητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής ή της χώρας καταγωγής, στην οποία επιστρέφουν σε καθημερινή βάση ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ·

· Άτομα που ταξιδεύουν σε πτήσεις με "Covid-test", σύμφωνα με τη διαταγή του Υπουργού Υγείας της 23ης Νοεμβρίου 2020, όπως τροποποιήθηκε.

Τα εισιτήρια για τις Γραμμές Αδριατικής (Αγκώνα/Βενετία) για αναχωρήσεις έως 30/06/2020 μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (open) με χρονική ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία ταξιδιού. Για την περίπτωση που αυτά περιλαμβάνουν την προσφορά του Early Booking, οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα της προσφοράς (20% έκπτωση) όταν επανέλθουν για να δηλώσουν τις νέες ημερομηνίες ταξιδιού, χωρίς να τους ζητηθεί διαφορά ναύλου (εκτός εάν επιθυμούν ανώτερη κατηγορία ή οι νέες ημερομηνίες ταξιδίου εμπίπτουν σε διαφορετική εποχικότητα από αυτήν που είχαν προγραμματίσει αρχικά το ταξίδι τους και οι ναύλοι των εισιτηρίων διαφοροποιούνται (π.χ. από χαμηλή σε μεσαία, από μεσαία σε υψηλή περίοδο). Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε τους κ.κ. επιβάτες να απευθύνονται στα πρακτορεία ή λιμενικά γραφεία της Minoan Lines, στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή στα σημεία πώλησης από όπου εκδόθηκαν τα εισιτήριά τους (ηλεκτρονικές σελίδες πώλησης).

Επίσης, ενημερώνουμε τους συνεργάτες των μεταφορικών εταιρειών για τη γραμμή της Αδριατικής ότι:

•Σε ότι αφορά την κατανομή των οδηγών φορτηγών οχημάτων σε καμπίνες, έχουμε μεριμνήσει για προληπτικούς λόγους, τη φιλοξενία ενός και μόνο οδηγού ανά καμπίνα σε κάθε του μετακίνηση στα δρομολόγια των γραμμών της Αδριατικής, μετά την εφαρμογή της παραπάνω κυβερνητικής οδηγίας. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη απαγόρευση στη διακίνηση επιβατών, προβλέπεται ότι το παραπάνω προληπτικό μέτρο θα εφαρμόζεται επαρκώς.

•Οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων πρέπει να συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα, στην οποία βεβαιώνουν ότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να τους επιτραπεί η επιβίβαση τους στο πλοίο.

•Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός φορτηγού οχήματος παρουσιάσει συμπτώματα που μπορούν να αποδοθούν στον κορωνοϊό COVID-19, δεν θα πρέπει να ταξιδέψει. Ενώ αν τα συμπτώματα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του πλου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους αξιωματικούς και τα μέλη του πληρώματος σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού και την απομόνωση του ατόμου σε ειδικό χώρο στο πλοίο, όπως ορίζουν οι αρμόδιες αρχές και νομικές διατάξεις.

•Οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων, θα πρέπει να αποφεύγουν, κατά το δυνατόν, πληρωμές σε μετρητά ή κάρτα (εξαιρουμένης της ανέπαφης) και να αποφεύγουν τη φυσική επαφή κατά την παράδοση ταξιδιωτικών εγγράφων στο προσωπικό για το check-in.

 

GRIMALDI LINES

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Ισχύει έως τις 21/01/2021

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας καθώς και ένα ήρεμο και ασφαλές ταξίδι για όλους τους επιβάτες, η Εταιρεία:

- θα παρέχει σε όλους τους επιβάτες ένα συμπληρωματικό σετ εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την επιβίβαση, συμπεριλαμβανομένων γαντιών και μάσκας, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σκάφος,

- θα λαμβάνει μετρήσεις θερμοκρασίας πριν επιτρέψει την επιβίβαση των επιβατών. Δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση σε άτομα με θερμοκρασία άνω των 37,5 °C.

- θα μεριμνήσει ώστε όλοι οι επιβάτες να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση κατά την επιβίβασή τους, βεβαιώνοντας ότι δεν έχουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά που προκαλούνται από τον κορονοϊό και ότι δεν έχουν έρθει σε επαφή με άτομα τα οποία έχουν βρεθεί θετικά στον ιό ή για τα οποία υπάρχει σχετική υποψία,

- θα διασφαλίσει ότι ο/η γιατρός του πλοίου θα είναι παρών/-ούσα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιβατών στο πλοίο,

- έχει προβλέψει για την αποκλειστική χρήση των καμπινών (μόνο από άτομα στην ίδια οικογενειακή μονάδα),

- έχει εισαγάγει συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την προσεκτική απολύμανση των καμπινών και των λοιπών χώρων επί του σκάφους,

- έχει εισαγάγει συγκεκριμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού του πλοίου,

- έχει μεριμνήσει για την παροχή εργαλείων και εκπαίδευσης στα πληρώματά της με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης,

- έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των πληρωμάτων της για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας στους επιβάτες και τη συμμόρφωση με τα μέτρα πρόληψης, περιορισμού και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

CHECK-IN ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

Προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων προς τήρηση των μέτρων ασφαλούς κοινωνικής αποστασιοποίησης, οι επιβάτες οφείλουν να κάνουν check-in εγκαίρως εάν επιθυμούν να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ελέγχου και επιβίβασης. Θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν το check-in φορώντας μάσκες (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών ηλικίας 6 ετών και άνω).

Η Εταιρεία έχει προετοιμάσει ένα συμπληρωματικό σετ (μάσκες, γάντια) για όλους τους επιβάτες που δεν διαθέτουν οι ίδιοι τα ανωτέρω εργαλεία προστασίας.

Σχετικά με όσους ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους, είναι προτιμητέο να κάνουν check-in ενώ παραμένουν εντός του οχήματος. Θα λάβουν από τον/την υπεύθυνο/-η ελέγχου (έλεγχος εγγράφων και εισιτηρίων) ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό της καμπίνας τους και άλλο ένα για να κολλήσουν στο αυτοκίνητό τους, το οποίο ο/η οδηγός θα σταθμεύσει στο γκαράζ.

Οι επιβάτες δεν χρειάζεται να επισκεφτούν το γραφείο εισιτηρίων εκτός και αν επιθυμούν να προχωρήσουν σε αλλαγές ή προσθήκες στο εισιτήριό τους.

Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το γρήγορο check-in θα φοράει ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και μάσκες, περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επαφή με τα έγγραφα των επιβατών.

Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να φέρουν μία συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση κατά την επιβίβαση, η οποία θα τους παρέχεται από την Εταιρεία. Πριν την επιβίβαση, όλοι οι επιβάτες θα περάσουν από έλεγχο θερμοκρασίας. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους/-ες ελεγχθούν με θερμοκρασία άνω των 37,5 °C.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Προκειμένου να επιταχυνθεί η επιβίβαση – η οποία πραγματοποιείται αυστηρώς σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλούς κοινωνικής αποστασιοποίησης και φορώντας μάσκα – όλες οι πληροφορίες οι οποίες χρειάζεται να αποσταλούν από την Εταιρεία στον/-ην επιβάτη και αντίστροφα πριν την αναχώρηση ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι καμπίνες εκχωρούνται εκ των προτέρων.

Θα υπενθυμίζεται συχνά στους επιβάτες να συμμορφώνονται με τους κανόνες συμπεριφοράς και κοινωνικής αποστασιοποίησης μέσω της χρήσης δημόσιων ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων που θα έχουν αναρτηθεί στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου και σημειωμάτων στις καμπίνες.

Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σεβασμός στην ασφαλή κοινωνική αποστασιοποίηση με την τήρηση απόστασης τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των επιβατών στους διαδρόμους, την υποδοχή και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα, θα τοποθετηθούν διαχωριστικά (Tendiflex) και πινακίδες. Όλο το προσωπικό υποδοχής επί του πλοίου θα φοράει ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και μάσκες. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί συσκευές αντισηψίας χεριών με τζελ σε διάφορα σημεία του πλοίου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Όλοι οι χώροι του πλοίου, είτε δημόσιοι είτε προς ιδιωτική χρήση, θα υπόκεινται σε τακτική απολύμανση, ειδικά κατά βακτηρίων και ιών. Οι σχετικές διαδικασίες θα εκτελούνται από χειριστές εξοπλισμένους με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως γάντια και μάσκες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση των τραπεζιών σε εστιατόρια και μπαρ θα περιοριστεί για την αποφυγή των συγκεντρώσεων και τη διασφάλιση της τήρησης της ασφαλούς κοινωνικής απόστασης τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ πελατών, εκτός από περιπτώσεις οικογενειών ή συγγενών. Το πλήρωμα του πλοίου θα φροντίσει ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση ατόμων σε ομάδες.

Οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών τροφοδοσίας θα είναι ανάλογες με τον αριθμό των επιβατών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η Υπηρεσίες Δωματίου έχουν βελτιωθεί και επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες τροφίμων του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα εξωτερικά καταστρώματα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά και η κατανάλωση γευμάτων.

Το προσωπικό της κουζίνας και της εξυπηρέτησης πελατών στους χώρους αυτοεξυπηρέτησης (self service), καθώς και τα άτομα που εξυπηρετούν τα τραπέζια, θα φορούν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και μάσκες, και θα απολυμαίνουν τακτικά τις επιφάνειες.

Για την αγορά επιπλέον υπηρεσιών επί του σκάφους, ενθαρρύνεται η χρήση ανέπαφων πιστωτικών καρτών για την ελαχιστοποίηση των επαφών και της κυκλοφορίας χρημάτων.

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙΒΑΤΏΝ

Η αποβίβαση και η έξοδος των επιβατών θα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωσή τους σε πολυπληθείς ομάδες και να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την ασφαλή κοινωνική αποστασιοποίηση. Το προσωπικό του σκάφους θα είναι παρόν για να βοηθήσει στη ρύθμιση της ροής των επιβατών.

ΠΛΗΡΩΜΑ

Η εταιρεία έχει εισαγάγει νέα πρωτόκολλα για την παρακολούθηση της υγείας του πληρώματος του πλοίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν κίνδυνοι που μπορεί να απειλήσουν την υγεία τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού. Το πλήρωμά μας θα συμμορφωθεί με την ασφαλή κοινωνική αποστασιοποίηση, την υποχρέωση να φορά μάσκες και γάντια μιας χρήσης και τη χρησιμοποιήση αντισηπτικών τζελ, και θα ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής.

 

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.