ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 28/08/2018 σε αγορά 881 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 2.114,40 και στις 29/08/2018 σε αγορά 93 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 223,20. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007  (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.