Λίγο πιο έξω από την Πάτρα βρίσκεται η Αρχαία Ολυμπία. Το σημείο απ’ όπου ξεκινάει το ταξίδι της η Ολυμπιακή φλόγα, μεταδίδοντας το μήνυμα της συμφιλίωσης των λαών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ελλάδας.

Just outside Patras spreads Ancient Olympia. The site where the journey of the Olympic flame starts, spreading the message of reconciliation of peoples, is one of the most important monuments of Greece. 
Among dozens of brilliant structures, the gymnasium, the palaestra, the stadium, temples, baths, villas, altars, and statues, the magnificent temple of Olympian Zeus stands out. Inside the temple the famous gold and ivory statue of Zeus stood, which is one of the seven wonders of the ancient world.
Apart from the temple, the beautiful Archaeological Museum of Olympia which hosts important exhibits of unique value, such as the magnificent statue of Hermes of Praxiteles, is worth a visit. 
Also, the Old Museum has been converted into the Museum of the History of the Ancient Olympic Games, hosting finds "recounting" the over-a-thousand history of the Games.